วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สิ่งทีได้จากการเรียนรู้ วันที่ 11 ธันวาคม 2550




อาจารย์สอนการทำโครงการวิจัย โดยบอกขั้นตอนการทำการเขียน และให้บอกความหมายของการคิดเชิงอนุรักษ์
การคิดเชิงอนุรักษ์ คือ การที่เด็กใช้เหตุผลในการอธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ แม้ว่าสิ่งๆนั้นจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไป (แต่ปริมาณเท่าเดิม)เด็กสามารถตอบได้อย่างมีเหตุผล จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

สิ่งทีได้จากการเรียนรู้ วันที่ 3 ธันวาคม 2550


วันนี้เรียนเรื่องการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการคิด และเรียนเรื่องการคิดเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ให้หานิทาน และ เพลง หรือคำคล้องจองทางคณิตศาสตร์มาส่ง แต่งเองก็ได้และเอามาจากของคนอื่นก็ได้และให้เสนอโครงการวิจัย

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ตัวอย่างกิจกรรมทางคณิตศาสตร์





การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยการนับถือว่าเป็นคณิตศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขอันดับแรกที่เด็กรู้จักเด็ก จะเชื่อมโยงตัวเลขกับสิ่งต่างๆกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนับควร ให้เด็ก ได้ฝึกจากประสบการณ์จริง อาจให้นับกระดุมเสื้อ นับ ต้นไม้ในสนาม นับหลอดด้าย เป็นต้น
ตัวอย่างกิจกรรม เพื่อฝึกการนับและแยกประเภท จุดประสงค์ เพื่อฝึกการนับและการแยกประเภท อุปกรณ์ 1. ส้ม 2-3 ผล 2. มะม่วง 2-3 ผล3. เงาะ 2-3 ผล (เปลี่ยนเป็นผลไม้อื่น ๆ ได้ตามฤดูกาล) 4. การจาด 5. ผ้าสำหรับคลุม ขั้นจัดกิจกรรม 1. ผู้เลี้ยงดูเด็กนำส้ม มะม่วง เงาะ ใส่กระจาด แล้วใช้ผ้าคลุมไว้ 2. ให้เด็กอาสาสมัครออกมาคลำและบอกว่าเป็นผลไม้อะไร 3. และถามว่าผลไม้ชนิดนั้นมีกี่ผล 4. เมื่อคลำจนครบ ผู้เลี้ยงดูเด็กเปิดผ้าคลุมออกให้เด็กบอกชื่อผลไม้ในกระจาดและช่วยกันนับจำนวนผลไม้ 5. ให้เด็กอาสาสมัครออกมาช่วยกันแยกประเภทผลไม้ การประเมินผล สังเกต 1. จากการร่วมกิจกรรม 2. จากการสนทนาตอบคำถาม 3. จากการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง การจับคู่ ถือว่าเป็นกิจกรรมเบื้องต้นของคณิตศาสตร์อีกกิจกรรมหนึ่ง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้เด็กรู้จักการสังเกตลักษณะของวัตถุหรือรูปภาพ ตั้งแต่เรื่องขนาด รูปทรง สี หรือลักษณะรายละเอียดอื่น ๆ ตัวอย่างกิจกรรม จับคู้ลูกหมู จุดประสงค์ เพื่อฝึกจับคู่สิ่งต่าง ๆ ให้เข้าพวกกัน อุปกรณ์ 1. แผ่นผ้ายสำลี 2. ภาพลูกหมู 3 ภาพ 3 สี 3. ภาพบ้าน 3 หลัง (ทำตัวฟาง กิ่งไม้ อิฐ) ขั้นจัดกิจกรรม 1. เล่าเรื่อง “ลูกหมูสามตัว” ให้เด็กฟัง 2. สนทนาซักถามเกี่ยวกับเนื้อหาในนิทาน3. ให้เด็กอาสาสมัครออกมาจับคู่ภาพลูกหมูกับบ้านที่ลูกหมูแต่ละตัวสร้าง การประเมินผล สังเกต 1. จากการร่วมกิจกรรม 2. จากกการสนทนาตอบคำถาม 3. จากการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง การเปรียบเทียบ ต้องมีการสืบเสาะและอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างของสิงสิ่งว่ามีลักษณะเฉพาะอย่างไร สิ่งที่สำคัญในการเปรียบเทียบคือ เด็กจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น และรู้จักคำศัพท์ที่จะต้องใช้ เช่น ยาวกว่า สั้นกว่า สูงกว่า เตี้ยกว่า ใหญ่กว่า เป็นต้น ตัวอย่างกิจกรรม กระดุมหลากสี จุดประสงค์ เพื่อฝึกฝนการเปรียบเทียบ (มากกว่าและน้อยกว่า) โดยใช้กระดุม อุปกรณ์ กระดุมจำหนึ่ง ที่มีสี รูปร่าง และขนาดต่างกัน ขั้นจัดกิจกรรม 1. หยิบกระดุม 5 เม็ด วางบนโต๊ะ โดยไม่จำเป็นต้องเรียงเป็นแถว 2. ให้เด็กดูพร้อมจำนวนกระดุม 3. ให้เด็กปิดตา แล้วหยิบกระดุมออก 1 เม็ด 4. ให้เด็กลืมตาแล้วบอกจำนวนกระดุมว่ามี “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” เมื่อเปรียบเทียบกับตอนแรก 5. อาจเปลี่ยนกิจกรรมจากการเปรียบเทียบจำนวนเป็นการเปรียบเทียบขนาดแทน การประเมินผล สังเกต 1. จากการร่วมกิจกรรม 2. จากการสนทนาตอบคำถาม 3. จากการค้นหาคำตอบด้วยตนเอง การอนุรักษ์หรือการคงที่ด้านปริมาณ เด็กปฐมวัยมักไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการคงที่ของปริมาตรวัตถุ ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงหรือย้ายที่ก็ตาม การอนุรักษ์ปริมาณของวัตถุควรเริ่มที่กิจกรรมการเล่นทราย และน้ำความคิดรวบยอดในเรื่องการอนุรักษ์ก็คือปริมาณของวัตถุจะยังคงที่ ไม่ว่าจะย้ายที่หรือทำให้มีรูปร่างเปลี่ยนไปก็ตาม ตัวอย่างกิจกรรม การอนุรักษ์ปริมาณจุดประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ปริมาณ อุปกรณ์ 1. ถ้วยตวงชนิดใส 3-4 ใบ 2. แก้วที่มีขนาดและรูปทรงต่าง ๆ ขั้นจัดกิจกรรม 1. เทน้ำใส่ถ้วยตวงทั้งหมดที่มี ให้มีปริมารน้ำเท่ากันทุกใบ อาจหยดสีผสมอาหารใส่ลงไปด้วย เพื่อให้เด็กมองเห็นระดับน้ำได้ชัดเจน 2. แจกถ้วยตวงพร้อมกับแก้วเปล่ารูปทรงต่าง ๆ แก่เด็กเป็นคู่ ๆ 3. ให้เด็กเทน้ำจากถ้วยตวงใส่ลงแก้วเปล่ารูปทรงต่าง ๆ 4. ให้เด็กเปรียบเทียบปริมาณน้ำจากแก้วกับถ้วยตวง 5. สนทนาโดยใช้คำถาม “ปริมาณน้ำที่เด็ก ๆ เห็นต่างกันหรือไม่” 6. สรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปริมาณ การประเมินผลการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์

ตารางกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนโสมาภาพัฒนา



ตารางกิจกรรมประจำวัน กำหนดไว้โดยประมาณดังนี้
07.00 น.
รับนักเรียนเป็นรายบุคคล
08.00 น.
เข้าแถวเคารพธงชาติ/ กิจกรรมธรรมคีตา / กายบริหาร
08.30 น
นั่งสมาธิ / ให้การอบรม
08.40 น.
กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม / กิจกรรมเสริม (ตารางของแต่ละห้อง)
09.10 น.
รับประทานอาหารว่าง
09.20 น.
จัดกิจกรรม 6 กิจกรรม / กิจกรรมเสริม (ตารางของแต่ละห้อง)
11.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน / แปรงฟัน / ทำภาระกิจส่วนตัว
12.00 น.
นอนหลับพักผ่อน
14.00 น.
ตื่นนอน / เก็บที่นอน / ทำภาระกิจส่วนตัว
14.30 น.
ดื่มนม / ทบทวนบทเรียน
15.00 น.
เตรียมตัวกลับบ้าน
หมายเหตุ ตารางกิจกรรมประจำวัน สามารถปรับให้เหมาะสมกับเวลา เหตุการณ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สภาพชุมชน และท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องมีครบทุกกิจกรรม

ความรู้ที่ได้ วันที่ 26 พ.ย. 2550




คณิตศาสตร์เป็นเรื่องของตัวเลข การคิดคำนวน การเปรียบเทียบ ฯลฯ และในชีวิตประจำวันเพราะเป็นสิ่งจำเป็น ส่วนการจัดกิจกรรมต้องให้เด็กใช้ประสาทสัมผัสทัง 5 ให้มากๆๆ เละสอนเด็กผ่านการเล่น เช่น นิทาน มุมต่างๆ เพลง เกมการศึกษา งานศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมการเคลื่อนไหว กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมวงกลมหรือเสริมประสบการณ์ และครูผู้ปกครองก็ควรสงเสริมให้เด็กได้สำรวจ ให้เหตุผล และคิดแก้ปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

นิทานสำหรับเด็ก


มีบ้านหลังหนึ่ง เจ้าของบ้านเลี้ยงสุนัขไว้ด้วยกันทั้งหมด 5 ตัว เป็นสุนัขพันธุ์ปั๊กทั้งหมด 4 พี่น้อง แต่ละตัวล้วนอ้วนท้วนสมบูรณ์น่ารักแต่อีกตัวที่เหลือเป็นสุนัขพันธุ์ร็อตไวเลอร์ ที่มีร่างกายกำยำใหญ่โต มันถือว่าตัวเองตัวใหญ่จึงดุและเกเร ชอบรังแกเจ้า ตัวเล็กๆ นี่เสมอ โดยเฉพาะเวลาเจ้าของไม่อยู่หรือเผลอจนเจ้าตัวเล็กทั้งสี่ รู้สึกเอือมระอากับพฤติกรรมของมันวันหนึ่งในขณะที่เจ้าตัวใหญ่หลับอยู่ เจ้าตัวเล็กก็ได้ประชุมหารือกันโดยเจ้าน้องเล็กสุดถามพวกพี่ ๆ ว่า "พวกเราจะทำอย่างไรกับเจ้าหมาตัวโตนี่ดีนะ ไม่ให้มันมารังแกเราได้ทุกวันอย่างนี้ บางวันฉันยังไม่ได้กินข้าวเลย มันแย่งของฉันกินหมด ฟ้องเจ้านายก็ไม่ได้"เจ้าสุนัขตัวรองเสนอแผนการขึ้นว่า "เอาอย่างนี้สิ หากระดิ่งหรือกระพรวนไปผูกคอมัน เวลามันแอบเดินมาหาเราตอนนอนหลับหรือตอนเราเผลอ เราจะได้ยินกระดิ่งที่คอของมัน พวกเราจะได้หาที่หลบทันกันดีไหม"บรรดาพวกสุนัขพันธุ์ปั๊กทั้งหลายต่างพากันชอบอกชอบใจในแผนการณ์อันนี้มากแต่สุนัขพี่ใหญ่ซึ่งเป็นตัวที่ฉลาดที่สุดในกลุ่มนิ่งคิดก่อนที่พูดอย่างหารือว่า "อืม...ม..ม...แผนการนี้ดีมากเลยพี่ชอบ แต่ว่า..ใครละจะเป็นคนเอากระดิ่งไปผูกคอมัน??"
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
ใครๆ ก็สามารถเป็นผู้เสนอหรือวางแผนการต่างๆ กันได้ แต่ใครละจะลงมือทำ

เพลงสำหรับเด็ก


เพลงนับดี ดี
เร็วเข้าซีเร็วเข้าซี นับดีดี นับให้ดังๆ นกฝูกหนึ่งมากมายเสียจัง นับดังๆ นับให้ดีดี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10